รายละเอียดที่พบ: 58  หน้า 1 ของ 1     รายการต่อหน้า: 
    ตำแหน่ง     วิทยฐานะ     จำนวน    
  คศ.3 10  
  ครู 56  
  ครู คศ.1 3  
  ครู คศ.2 3,274  
  ครู คศ.3 5,656  
  ครู คศ.4 321  
  ครู คศ.5 1  
  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 2  
  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 13  
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 5  
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 44  
  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1  
  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 1  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 8  
  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 9  
  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 45  
  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 3  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 2  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 13  
  นิติกร ชำนาญการ 2  
  นิติกร ชำนาญการพิเศษ 6  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย 2  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.2 1  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.3 40  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.4 3  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.5 1  
  ผู้อำนวยการศูนย์ คศ.3 1  
  ผู้อำนวยการศูนย์ คศ.4 2  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 4  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2 40  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 990  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.4 114  
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.5 8  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.4 6  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.5 3  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 1  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 27  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 5  
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 3  
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.2 16  
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.3 46  
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คศ.4 4  
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2 45  
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 226  
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.4 18  
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1  
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.3 75  
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คศ.4 12  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 1  
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 6  
  รอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 4  
  ศึกษานิเทศก์ คศ.2 14  
  ศึกษานิเทศก์ คศ.3 158  
  ศึกษานิเทศก์ คศ.4 40  
  ศึกษานิเทศก์ คศ.5 4  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 1  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส 3  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 7  
      11,407  
       
    
 ที่มาข้อมูล : ระบบ cmss พัฒนาระบบ : ะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.