รายละเอียดที่พบ: 11407  หน้า 1 ของ 571     รายการต่อหน้า: 
    รหัสข้อมูล     ชื่อ-นามสกุล     ตำแหน่ง     วิทยฐานะ     สถานศึกษา     เขตพื่นที่การศึกษา    
  1 นางกนกพร อินทรเวศน์วิไล ครู คศ.2 ชิโนรสวิทยาลัย สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  2 นางกนกวรรณ วุฒิวิชญานันต์ ครู คศ.2 วัดรางบัว สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  3 นางกนกวรรณ วุฒิวิชญานันต์ ครู คศ.3 วัดรางบัว สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  4 นางสาวกนกวลัย โสรัจจ์ ครู คศ.2 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  5 นางกฤษณา พลอยสังวาลย์ ครู คศ.3 เทพศิรินทร์ สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  6 นางกัญญา จิตต์จำนงค์ ครู คศ.2 สุวรรณารามวิทยาคม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  7 นางกัญญา โตแก้ว ครู คศ.3 เทพศิรินทร์ สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  8 นางกัญญ์ภัทร คืนตัก ครู คศ.2 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  9 นางสาวกัลยา เนียมขาว ครู คศ.2 วัดราชบพิธ สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  10 นางกาญจนา ศรีทอง ครู คศ.3 ราชวินิต มัธยม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  11 นางกาญจนา แย้มลักษณะเลิศ ครู คศ.2 มหรรณพาราม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  12 นางสาวกานดา ลือสุทธิวิบูลย์ ครู คศ.2 เตรียมอุดมศึกษา สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  13 นายกิตติ สีสรรค์กิติพงษ์ ครู คศ.2 ทวีธาภิเศก สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  14 นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง ครู คศ.4 ราชวินิต มัธยม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  15 นางสาวกุลสินี วงศ์จรัสเกษม ครู คศ.2 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  16 นายคุณากร ศรีคง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  17 นางจรรยา วงศ์อร่าม ครู คศ.2 ชิโนรสวิทยาลัย สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  18 นางสาวจันทนา สธูป ครู คศ.2 บางปะกอกวิทยาคม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  19 นางสาวจันทร์จิรา เหล่าพงันนานนท์ ครู คศ.3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
  20 นางจารุณีย์ จันทรอด ครู คศ.3 วัดอินทาราม สพม.1(กรุงเทพมหานคร)  
               
    
 ที่มาข้อมูล : ระบบ cmss พัฒนาระบบ : ะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล  ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.